Kardiožurnál 4 – Novinky z ESC 2019: studie PARAGON-HF

Čtvrtá epizoda podcastu (nejen) pro mladé kardiology.

Tento podcast je určen jen a pouze k edukačním účelům. Ačkoliv se snažíme být maximálně přesní a vše podrobně nastudovat, jsme přece jen stále ještě mladí kardiologové a můžeme dělat chyby. Medicína je navíc i umění a neustále se vyvíjí. Názory se mohou lišit lékař od lékaře. Je proto třeba naše názory brát s rezervou a vždy přihlédnout k doporučeným postupům, lokální praxi a zejména k pacientovi před Vámi. V ideálním případě si danou studii pročtěte sami a udělejte si vlastní názor.

Poznámky z epizody:

Úvod:

 • PARAGON-HF je studie hodnotící efekt sacubitril-valsartanu u pacientů se srdečním selháním se zachovalou ejekční frakcí – HFPEF.
 • Sacubitril-valsartan je molekula, která se v GIT rozdělí na valsartan (klasický blokátor RAAS osy) a na sacubitril, který se ještě v těle dále přemění na účinnou látku sacubitrilát.
 • Sacubitrilát je inhibitor endopeptidázy jménem neprilysin. Neprilysin rozkládá hormon BNP (i ANP).
 • Proto sacubitrilát zvyšuje množství BNP, který mimo jiné snižuje systémovou vaskulární rezistenci, snižuje centrální žilní tlak a zvyšuje natriurézu.

HFPEF („čti hef-pef“) = Heart Failure with Preserved Ejection Fraction – definice:


 • klinický syndrom spojený s typickými známkami a příznaky srdečního selhání
 • EFLV nad 50%
 • zvýšené pBNP/NT-proBNP
 • a buď 1.) známky strukturálního poškození srdce, nebo 2.) známky diastolické dysfunkce

Dále rozlišujeme srdeční selhání s redukovanou EF (HFrEF s EFLV pod 40%) a srdeční selhání s EF ve středním pásmu (HFmrEF – mid-range EFLV 40-49%).

Poznámky k patofyziologii HFPEF: 


 • srdce i přes dostatečnou náplň krví není schopné vytvořit dostatečný srdeční výdej k pokrytí metabolických potřeb tkání
 • k projevům srdečního selhání kromě nízkého srdečního výdeje vede i zvýšení plnícího tlaku komory 
 • na tomto zvýšení tlaku se podílí nárůst hmotnosti levé komory a koncentrická remodelace, dále zhoršení poddajnosti levé komory při změnách struktury kardiomyocytů i extracelulární matrix
 • diastolická dysfunkce se objevuje normálně se stárnutím, ne každá diastolická dysfunkce se rovná HFPEF
 • u HFPEF se diastolická dysfunkce může projevit jen při námaze – je pak vidět jen na stressovém echokardiografickém vyšetření
 • EFLV není ideální parametr k hodnocení systolické funkce LK, vhodnější je strain – u pacientů s HFPEF dle hodnocení strain často není systolická funkce normální

U srdečního selhání s redukovanou EF má již prokazatelný vliv na morbiditu a mortalita již několik lékových skupin: 


 • betablokátory
 • ACEinhibitory
 • sartany
 • blokátody mineralokortikoidních receptorů (spironolakton a eplerenon)
 • sacubitril-valsartan
 • SGLT4-inhibitory (t.č. zejména dapagliflozin)

Farmakoterapie HFPEF: 


 • Zatím není léková skupina, u které by byl přesvědčivě prokázán pozitivní efekt na pacienty s HFPEF.
 • Nejblíže průkazu efektu byl spironolakton – studie TOPCAT. Nebyl celkově významný rozdíl mezi spironolaktonem a placebem; nicméně pacienti z Ruska, u kterých spironolakton nefungoval zřejmě vůbec neměli srdeční selhání a u ostatních pacientů se zdálo, že efekt je.
 • V tuto chvíli je třeba soustředit se na komorbidity (obezita, spánková apnoe, CHOPN, DM apod.).
 • Je problém s antihypertenzní léčbou – má u těchto pacientů poměrně úzké terapeutické okno. Léky snižující preload mohou vést ke zhoršení příznaků, pokud se netrefí správná dávka pro daného pacienta – zejména jde o diuretika, nitráty a další.

 

PARAGON-HF

 • prospektivní randomizovaná dvojitě zaslepená studie s aktivním komparátorem
 • provedena 2014-2016
 • přes 40 zemí a 800 center

Předchozí důležité studie


 • PARADIGM-HF – randomizovaná studie porovnávající efekt sacubitril-valsartanu s enalaprilem u pacientů s HFrEF (EFLV pod 40%), sacubitril-valsartan prokázal superioritu.
 • Val-HeFT – randomizovaná studie porovnávající efekt valsartanu s placebem u pacientů s HFrEF (EFLV pod 40%), valsartan prokázal superioritu.

Vstupní (inclusion) kritéria:


 • věk na 50 let
 • NYHA II-IV
 • symptomy a známky srdečního selhání
 • EFLV 45% nebo více
 • vyšší natriuretické peptidy
 • evidence strukturálního postižení srdce
 • adekvátní léčba diuretiky

Výstupní (exclusion) kritéria:


 • nikdy v minulosti EFLV pod 40%
 • nesměli být recentně po IM, po CABG či jiné kardiochirurgické operaci
 • nesmí být akutní dekompenzace srdečního selhání
 • ne těžká CHOPN, anémie, BMI nad 40 či nekontrolovanou arteriální hypertenze

Metodologie


 • úvodní screening perioda – vyhledávání potenciálně vhodných pacientů
 • následně 1. run in fáze – podáván všem pacientům zaslepeně valsartan v poloviční cílové dávce, ti co to zvládli postoupili do 2. run in fáze – podáván všem zaslepeně sacubitril-valsartan v poloviční cílové dávce – ti co to zvládli byli následně randomizováni
 • tím se vyřadilo před randomizováním mnoho pacientů s nežádoucími účinky – lék pak vypadá že je bezpečnější a lépe tolerovaný než ve skutečnosti je

Primární endpoint: kompozit – všechny hospitalizace a smrt z kardiovaskulárních příčin

Sekundární enpointy (testovány hierarchicky): 


 • změna v kvalitě života (KCCQ dotazník) během 8 měsíců
 • změna NYHA během 8 měsíců
 • doba do zhoršení se ren.parametrů
 • smrt ze všech příčin

Sledované nežádoucí účinky


 • hypotenze
 • hyperkalémie
 • zhoršení renálních parametrů
 • angioedém

Populace


 • screening – 10350 pacientů
 • první run in fáze (valsartan) – nastopilo 5700, z toho 340 odpadlo pro nežádoucí účinky
 • druhá run in fázi (sacubitril) – nastoupilo 5200 (čísla nesedí, jelikož další lidi opustili studii z jiných příčin), z toho odpadlo dalších 260 pro nežádoucí účinky
 • randomizováno 4800 pacientů
 • 72 let, 52% žen, převážně běloši, nejčastěji NYHA II
 • hypertenze 95%, diabetes 43%, fibrilace síní a flutter síní 32%
 • vstupně: diuretika 95%, ACEi/sartany 86%, MRA 27%, betablokátory 80%

Výsledky


 • medián follow-up 35 měsíců, ztraceno 9 pacientů
 • primární endpoint: sacubitril-valsartan 37,1% versus valsartan 42.2%, rozdíl 4.9%, p 0,08; tedy statistiky nevýznamný rozdíl
 • v takovém případě se další endpointy hodnotí jen „exploratorně“ – jen k vytvoření hypotéz – zde bez klinicky významných rozdílů
 • podskupiny – sucubitril-valsartan „lepší“ u pac. ze západní evropy, u bělochů, u pac. užívajících spironolakton, u žen, u nižší EFLV (pod 47%)

Naše interpretace (udělejte si vlastní): V této chvíli nemáme dostatečná data pro rutinní užívání sacubitril-valsartanu u pacientů se srdečním selháním s redukovanou ejekční frakcí.

Podcast nahráli Markéta Tuzová, Jiří Seiner a Jan Štros, editing Markéta Tuzová, hudba Jiří Seiner, poznámky Jan Štros.